Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJE: Komisje 8 a Sesja Rady 10 października

Prawdziwym rzutem na taśmę mamy wkrótce ostatnie ostatnie sesje w tej kadencji. Szczegóły poniżej:

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu   8 października  2018 r. o godzinie 1500  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się   wspólne  posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej  w Stepnicy .
                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy                                          Ryszard Ławicki                                                        

PORZĄDEK  POSIEDZENIA

 1. Sprawy regulaminowe

1)Stwierdzenie quorum.

2)  Przyjęcie porządku posiedzenia.

3)  Przyjęcie Protokołu Nr 14/2018 z  wspólnego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia   2018 r. oraz Protokołu Nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2018 r.
 2. Informacja o wynikach  konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
 3. Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

                                                   

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał

1) w sprawie  Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2019 rok,

2)w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022”,

3) w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat,

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym,

5) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica.

6) w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica”

7) w sprawie Statutu Gminy Stepnica,

8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r,

9)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021,

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 10 października  2018 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXVIII Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy                                                                               Ryszard Ławicki

Porządek obrad.

 1. Sprawy regulaminowe
  1. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/18 z dnia  8 sierpnia 2018 r. z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2018 r.

III. Informacja o wynikach  konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

 1. Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

                                                   

 1. Podjęcie uchwał :
 2. w sprawie  Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2019 rok,
 3. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022”,
 4. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres  3 lat w trybie bezprzetargowym,
 6. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica,
 7. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica”,
 8. w sprawie Statutu Gminy Stepnica,
 9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
 10. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021,
 11. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                                                                                                                                              

VII.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy nt. kontroli  przeprowadzonej w dniu 25 września 2018 r.

VIII. Sprawozdanie Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy na koniec kadencji 2014-2018.

 1. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy na koniec kadencji 2014-2018.
 2.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na koniec kadencji 2014-2018.
 3.  Sprawozdanie  Rady Miejskiej w Stepnicy na koniec kadencji  2014-2018.   

XII. Wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                        

XIII. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.                                                                                                     

XIV. Zamknięcie obrad.                                                                         

 

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7362
 2. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7363

4 komentarze

 1. obyśmy ostatni raz musieli oglądać tego od reklamy kremu Nivea

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)