Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SAMORZĄD: Obywatele, piszcie petycje!

Petycja to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, podmiot do którego została skierowana rozpatruje ją w zakresie swoich właściwości i przekazuje ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów. O tej czynności wnioskodawca ma być poinformowany.

By petycja została rozpatrzona przez organ, do którego została skierowana jej przedmiot musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.

Wymogi formalne:

W każdym wypadku petycja powinna zawierać:

1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska lub nazwy organizacji czy firmy.
Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy petycję wnosi grupa podmiotów, trzeba w niej wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
     
2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Również w tym wypadku, gdy petycję wnosi grupa podmiotów, należy w niej wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.
     
3. Oznaczenie podmiotu do którego kierujemy petycję.

4. Wskazanie przedmiotu petycji.

W przypadku braku wskazania w petycji danych, o których mowa w punkcie 1. i 2., adresat pozostawi ją bez rozpatrzenia i nie wezwie nas do usunięcia braków formalnych.

Organ, do którego skierowana jest petycja wezwie nas jednak do usunięcia braków formalnych tylko wtedy, gdy petycja została podpisana przez grupę mieszkańców Gminy, ale nie została wskazana jedna osoba, która tę grupę reprezentuje lub gdy podamy same imiona i nazwiska osób popierających petycję, bez wskazania ich miejsca zamieszkania.

Jeżeli petycja wnoszona jest w formie pisemnej powinna zostać podpisana przez osobę wnoszącą petycję, a w przypadku grupy podmiotów – przez reprezentanta. W przypadku, gdy petycję składamy drogą elektroniczną, powinna ona bezwzględnie zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Nie ma wymogu opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym tak wniesionej petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego, powinna zawierać  imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ponadto do petycji powinna zostać dołączona zgoda podmiotu trzeciego, w którego interesie jest ona składana.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych wnoszącego lub podmiotu trzeciego, w którego interesie jest wnoszona.

Petycja winna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej wniesienia, lecz wcześniej jej treść powinna być opublikowana na stronie BIP podmiotu rozpatrującego.

[…]

Artykuł 15 Ustawy o petycjach mówi, że w zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym (art. 227) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw może być przedmiotem skargi. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego skarga jest składana do organu nadzorującego działalność odbiorcy petycji.

Margo
Źródła:
  1. http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7570
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Petycja

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)