Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

A jednak stało się! Pani Alutka szuka nowej roboty …

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

 

 1. Adres jednostki

 

72-112 Stepnica,    ul. T. Kościuszki 4

 

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 • Wymagania niezbędne
 1. obywatelstwo polskie ( lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz preferowane kierunki wykształcenia: administracja publiczna, polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie pomocą społeczną,
 6. staż pracy- co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. biegła znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 8. znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego(kodeksu postępowania administracyjnego), instrukcji kancelaryjnej,
 9. koncepcja organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 3. komunikatywność i kultura osobista, odporność na stres,
 4. odpowiedzialność za wykonywane prace,
 5. prawo jazdy kategorii „B”.
 • Główne obowiązki:
 1. kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w sposób zapewniający sprawne wykonywanie zadań oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków o charakterze materialnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa i przekazanych do kompetencji i wynikających ze statutu jednostki,
 3. organizacja pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. stały nadzór nad pełnieniem obowiązków podległych pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
 5. dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia i pomocy społecznej,
 6. przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS,
 7. pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych,
 8. dbałość o mienie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności OPS,
 10. opracowywanie planu finansowego i projektu budżetu OPS oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykorzystania,
 11. opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,
 12. wydawanie decyzji indywidualnych sprawach na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 13. wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
 14. prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w OPS,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza .
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze ekranowym.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. Podpisane CV i list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu- potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, a także pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4 z  dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika OPS w Stepnicy.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                        

22 września 2017r. do godz. 15:00.

 

Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań, jak również te, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy po terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie(proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.

Informacja o warunkach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

 

Andrzej Wyganowski                           Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

                                                                                 

Stepnica, dnia 05.09.2017r.

 

 

 

22 komentarze

 1. Guzik prawda pani Alutka nie szuka roboty, pani Alutka już ją ma. Dajcie spokój ludziska kobicie.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 3

 2. a pani Rz. sprzedaje swój domek 😉
  https://www.olx.pl/i2/oferta/sprzedam-dom-nad-zalewem-szczecinskim-w-stepnicy-CID3-IDomA1e.html#:7c197f012e
  chyba boją się, że jak ich posadzą, to nie będzie za co paczek do więźnia słać, hahah 🙂

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 3. Na wiosce otwarcie mówi się o konflikcie pani A. z panem W. Wiadomo, pewnie poszło o mieszkania i zwalanie na siebie winy. Dobrze, wezwać ich teraz do sądu i niech się topią na wzajem szkodniki.

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 0

 4. ci to co tam alutce dawali nie będą karani nie ma bata. Chociaż aktualny kodeks karny mówi że należy karać.He he mamy społecznych gości także w więziennictwie. Sie nie da. W w razie wpadki aparatu to git kolesie spod celi pomogą 🙂 Będą dla społeczeństwa praoować nie za zmiejszenia kary tylko ze wzglęów ideowych 🙂
  społeczeństwo to normalnie przebaczy ludzię byli zdesperowani
  zrobi się taki myk żeby nie musieli zeznawać a papiery “wyparowały”
  prokurator normalnie nie ma wyboru tylko za “terroryzm” skierować do Sądu i za ten “terroryzm” Sąd będzie orzekać. Jaja na skalę międzynarodową.
  Normalne my są terrorysty 🙂
  I Sąd to normalnie uwali bo sam nie chce żeby mu ktoś za “terrozym” zrobił to samo – goście wbrew pozorom kombinują dobrze …

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 5. ubekom Państwo Polskie odetnie tlen ostatecznie 1 października tego roku
  około 8 tysięcy ubeków odwołało się na piśmie do Błaszczaka
  podwładni Błaszczaka nie wyrabiają z obróbką tych papierów ale da się! ogarną!
  ja sobie tak myślę że powinni oddać mundury bo munduru się nie plami!

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

  • “w szczególności z narażeniem zdrowia i życia”
   jak ubek się przepisał do UOP, ABW czy SKW i z narażeniem robił dalej robota to emeryturę będzie miał w pełnej wysokości

   Nietety nasz Andrew się nie kwalifikuje na tę furtkę 🙂

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 6. Kupujcie ludziska “Chwila dla ciebie” – taka kolorowa gazetka
  Jazda po wyganie

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 0

 7. Wszystkie kredyty poszły się jeb*ć

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 8. Alutka wszystkie wymogi spełnia szczególnie “komunikatywność i kultura osobista ” trudno bedzie szukać sobowtóra no chyba , ze corka przejmie dorobek mistrzyni

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

 9. to w sumie dla “biedaków” jest bardzo dobra informacja “dojenie” trzeba sprawdzić i też to co zrobią następcy i ewentualnie “ubogacić”. Nie wolno karać tych co dali. Trzeba zrobić wszystko na co pozwala prawo aby dający biedni ludzie nie byli ukarani. Prokuratura ma umarzać takie sprawy od ręki a Sądy nawet tworzyć nowe podstawy prawa że karać NIE WOLNO. Karać tych co biorą bezwględnie! Bardzo surowo. W USA podatnik może normalnie łapówkę wykazać w zeznaniu podatkowym, żeby oszczędzić, nie ma kary. Tylko CIA do dupy braczom się dobiera ale oficjalnie, legalnie możesz powiedzieć że łapówkę dałeś za to i to. I jest społeczny szacun za to.

  chyba skończy się WSPIERANY PRZEZ BANK (dojedzie się kutasów w swoim czasie za niemanie czapeczki :-), i inne gorsze sprawki archiwa na temat bankowców to normalnie pękają pracownicy IPN co im nie wolno zdradzić to normalnie mają czkawkę jak zapytasz :-)) dojenie” trzeba sprawdzić co zrobią następcy i ewentualnie “ubogacić”

  budżet na pomoc społeczną jest ten sam, tych milionów nie da się tak łatwo ugryźć to podatnik miliony wydaje i jest ok. Myślicie że to jest tak fajnie żyć wśród ludzi którzy na chleb nie maja? (zapraszam do trzeciego świata, North Korea – andrzej czuł by się tam dobrze armia oficjalnie wydaje rozkazy żeby żreć trawę albo kraść kukurydzę od zagłodzonych rolników oficjalnie! Jak dają to brać! Huj z tym że dzieci umrą z głodu to MY ARMIA się liczymy i te dzieciaki padają jak muchy ideologia ważniejsza)

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.