Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

A jednak stało się! Pani Alutka szuka nowej roboty …

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

 

 1. Adres jednostki

 

72-112 Stepnica,    ul. T. Kościuszki 4

 

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 • Wymagania niezbędne
 1. obywatelstwo polskie ( lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz preferowane kierunki wykształcenia: administracja publiczna, polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie pomocą społeczną,
 6. staż pracy- co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. biegła znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 8. znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego(kodeksu postępowania administracyjnego), instrukcji kancelaryjnej,
 9. koncepcja organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 3. komunikatywność i kultura osobista, odporność na stres,
 4. odpowiedzialność za wykonywane prace,
 5. prawo jazdy kategorii „B”.
 • Główne obowiązki:
 1. kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w sposób zapewniający sprawne wykonywanie zadań oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków o charakterze materialnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa i przekazanych do kompetencji i wynikających ze statutu jednostki,
 3. organizacja pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. stały nadzór nad pełnieniem obowiązków podległych pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
 5. dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia i pomocy społecznej,
 6. przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS,
 7. pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych,
 8. dbałość o mienie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności OPS,
 10. opracowywanie planu finansowego i projektu budżetu OPS oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykorzystania,
 11. opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,
 12. wydawanie decyzji indywidualnych sprawach na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 13. wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
 14. prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w OPS,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza .
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze ekranowym.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. Podpisane CV i list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu- potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, a także pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4 z  dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika OPS w Stepnicy.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                        

22 września 2017r. do godz. 15:00.

 

Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań, jak również te, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy po terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie(proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.

Informacja o warunkach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

 

Andrzej Wyganowski                           Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

                                                                                 

Stepnica, dnia 05.09.2017r.

 

 

 

22 komentarze

 1. Guzik prawda pani Alutka nie szuka roboty, pani Alutka już ją ma. Dajcie spokój ludziska kobicie.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 3

 2. a pani Rz. sprzedaje swój domek 😉
  https://www.olx.pl/i2/oferta/sprzedam-dom-nad-zalewem-szczecinskim-w-stepnicy-CID3-IDomA1e.html#:7c197f012e
  chyba boją się, że jak ich posadzą, to nie będzie za co paczek do więźnia słać, hahah 🙂

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

  • To chyba nie jest dom pani Rzymczyk. Fake

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 3

  • fake

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 2

   • Wystawil mąż/ syn Piotr

    Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

    • Pani radna M.nawet wrzucała na fb tą oferte 😂

     Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

     • To dom wlasciciela myjni samochodowej

      Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

      • Która radna M. Jak jest radną to jest osobą publiczną i prawo do nieujawniania nazwiska nie obowiązuje
       Niestety też Facebook nie zabrania robić zrzutów ekranu z publicznych postów.
       To obowiązuje wszystkich z Burmistrzem włącznie. Daniela co prawda się udziela ale bycie osobą publiczną też polega na tym że oficjalnie pobierasz pieniądze nawet na jakieś tam stowarzyszenia czy fundacje po prostu obowiązuje zasada jawności jak pieniądz podatnika jest wydawany – coś za coś.
       Bez podstawowych informacji ten komentarz po prostu wygląda na fake. Albo niepotwierdzone informacje albo jakaś manipulacja.

       Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 3. Na wiosce otwarcie mówi się o konflikcie pani A. z panem W. Wiadomo, pewnie poszło o mieszkania i zwalanie na siebie winy. Dobrze, wezwać ich teraz do sądu i niech się topią na wzajem szkodniki.

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 0

 4. ci to co tam alutce dawali nie będą karani nie ma bata. Chociaż aktualny kodeks karny mówi że należy karać.He he mamy społecznych gości także w więziennictwie. Sie nie da. W w razie wpadki aparatu to git kolesie spod celi pomogą 🙂 Będą dla społeczeństwa praoować nie za zmiejszenia kary tylko ze wzglęów ideowych 🙂
  społeczeństwo to normalnie przebaczy ludzię byli zdesperowani
  zrobi się taki myk żeby nie musieli zeznawać a papiery “wyparowały”
  prokurator normalnie nie ma wyboru tylko za “terroryzm” skierować do Sądu i za ten “terroryzm” Sąd będzie orzekać. Jaja na skalę międzynarodową.
  Normalne my są terrorysty 🙂
  I Sąd to normalnie uwali bo sam nie chce żeby mu ktoś za “terrozym” zrobił to samo – goście wbrew pozorom kombinują dobrze …

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

  • Ale bełkot… Gdzie jeszcze macie znajomości? Może w MPO ? To załatwcie żeby tak śmieci nie rozsypywali.

   Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 4

 5. ubekom Państwo Polskie odetnie tlen ostatecznie 1 października tego roku
  około 8 tysięcy ubeków odwołało się na piśmie do Błaszczaka
  podwładni Błaszczaka nie wyrabiają z obróbką tych papierów ale da się! ogarną!
  ja sobie tak myślę że powinni oddać mundury bo munduru się nie plami!

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

  • “w szczególności z narażeniem zdrowia i życia”
   jak ubek się przepisał do UOP, ABW czy SKW i z narażeniem robił dalej robota to emeryturę będzie miał w pełnej wysokości

   Nietety nasz Andrew się nie kwalifikuje na tę furtkę 🙂

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 6. Kupujcie ludziska “Chwila dla ciebie” – taka kolorowa gazetka
  Jazda po wyganie

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 0

  • W “Pudelku” też niedługo będą reportaże z Stepnicy.

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

   • A co w końcu ktoś nagrał “urzędnicze” igraszki w dziczy

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

   • No to jak to jest? Nagle po aferze z mieszaniami odchodzi jej czołowa bohaterka pani Alina? Dlaczego? “Burymiszcz” znalazł kozła ofiarnego? Czy pani Alina boi się konsekwencji przed sądem i wyjedzie za granicę, co podobno zapowiada od lat?

    Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 7. Wszystkie kredyty poszły się jeb*ć

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

  • będzie amnestia, anulowanie długów, w ciało wezmą duże banki (zagraniczne) dużą kasę mają nikomu krzywda się nie stanie 🙂

   Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 8. Alutka wszystkie wymogi spełnia szczególnie “komunikatywność i kultura osobista ” trudno bedzie szukać sobowtóra no chyba , ze corka przejmie dorobek mistrzyni

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

  • to Alutka musi kasę oddać ludziom wszystko
   nie sądze żeby agenty tomki sięgneły za nią do portfela, kobiety wino i śpiew , no ale bez kasy, kasa to jest dla szanujących się prostytutek

   Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 9. to w sumie dla “biedaków” jest bardzo dobra informacja “dojenie” trzeba sprawdzić i też to co zrobią następcy i ewentualnie “ubogacić”. Nie wolno karać tych co dali. Trzeba zrobić wszystko na co pozwala prawo aby dający biedni ludzie nie byli ukarani. Prokuratura ma umarzać takie sprawy od ręki a Sądy nawet tworzyć nowe podstawy prawa że karać NIE WOLNO. Karać tych co biorą bezwględnie! Bardzo surowo. W USA podatnik może normalnie łapówkę wykazać w zeznaniu podatkowym, żeby oszczędzić, nie ma kary. Tylko CIA do dupy braczom się dobiera ale oficjalnie, legalnie możesz powiedzieć że łapówkę dałeś za to i to. I jest społeczny szacun za to.

  chyba skończy się WSPIERANY PRZEZ BANK (dojedzie się kutasów w swoim czasie za niemanie czapeczki :-), i inne gorsze sprawki archiwa na temat bankowców to normalnie pękają pracownicy IPN co im nie wolno zdradzić to normalnie mają czkawkę jak zapytasz :-)) dojenie” trzeba sprawdzić co zrobią następcy i ewentualnie “ubogacić”

  budżet na pomoc społeczną jest ten sam, tych milionów nie da się tak łatwo ugryźć to podatnik miliony wydaje i jest ok. Myślicie że to jest tak fajnie żyć wśród ludzi którzy na chleb nie maja? (zapraszam do trzeciego świata, North Korea – andrzej czuł by się tam dobrze armia oficjalnie wydaje rozkazy żeby żreć trawę albo kraść kukurydzę od zagłodzonych rolników oficjalnie! Jak dają to brać! Huj z tym że dzieci umrą z głodu to MY ARMIA się liczymy i te dzieciaki padają jak muchy ideologia ważniejsza)

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)