Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Główny Księgowy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica.

1. Stanowisko pracy:
Główny Księgowy Urzędu

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia n/wym. wymagania, określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

a) ma obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e) spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wymagania niezbędne:

a) dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
b) dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
c) dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, administracyjnego (kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna),
d) dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jst,
e) umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,
f) dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
g) dobra znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług,
h) dobra znajomość zasad klasyfikacji budżetowej,
i) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows (Word, Excel), Płatnik, programy finansowo-księgowe oraz płacowe SIGID, program Besti@), ePFRON, portal ZUS i portal eRu.
j) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na stanowisku księgowego lub głównego księgowego,

4. Wymagania dodatkowe:

a) odpowiedzialność, sumienność, terminowość,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność,
d) komunikatywność i kultura osobista,
e) dyspozycyjność,
f) odporność na stres,
g) nieposzlakowana opinia.

5. Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w wymiarze 1 etatu.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości,
3) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
4) opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdawczości jednostki,
5) opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i innych prac statystycznych,
6) przygotowywanie uzgodnionych i sprawdzonych materiałów do rocznych bilansów,
7) prowadzenie bieżącej analizy sytuacji finansowej,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności – zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,
9) prowadzenie analitycznej księgowości wydatków i kosztów budżetowych,
10) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunków i sum depozytowych,
11) naliczanie i sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
12) dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
13) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
14) okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,
15) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wykonywania funduszu płac,
16) współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie wyceny spisanych składników majątkowych i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
17) naliczanie podatku dochodowego od płac, umów zleceń oraz sporządzanie informacji i deklaracji z tego zakresu,
18) naliczanie podatku od towarów i usług,
19) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
20) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
21) dokonywanie przelewów środków pieniężnych,
22) rozliczanie jednostki z Urzędem Skarbowym i ZUS,
23) rozliczanie ZFŚS,
24) odpowiedzialność za formalno-rachunkową stronę dokumentacji księgowej,

19) prowadzenie księgowości kasy zapomogowo-pożyczkowej,
20) prowadzenie spraw związanych z indywidualnym ubezpieczeniem pracowników,
21) wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez kierownika jednostki.

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
f) inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopia prawa jazdy,
g) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) kserokopia książeczki wojskowej w przypadku mężczyzn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a także pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy Urzędu, w terminie do dnia 03.07.2017 r. do godz. 15.30. Aplikacje niespełniające wymagań, jak również, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6595
Tagi:

41 komentarzy

 1. Grażyna Atraszkiewicz

  http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6624

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. Jezus też chodził po wodzie i nikt mu sprawy w prokuraturze nie zakładał 😀

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 2

 3. w osobniku ,który musi tutaj podglądać 🙂 ?

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 5

 4. Ukryte ze względu na niski Ocena komentarza. Kliknij tutaj aby zobaczyć.

  Najgorsze: Dobre 8 Słabe 26

  • Nie rozumiem.
   Mają się pieścić ze złodziejami?
   A tak nawiasem – jak ci nie pasuje – to nie czytaj 🙂

   Najlepsze: Dobre 18 Słabe 4

  • Pijesz do Cioci?
   Co? Prawda w oczy kole? 🙂

   Najlepsze: Dobre 18 Słabe 4

  • Nie bój żaby 🙂
   pełowskie złodzieje są gruboskórne
   krzywda im się nie stanie

   Najlepsze: Dobre 16 Słabe 2

  • Forum nie czytam, rzadko 🙂
   Co się tu wyrabia
   Tematy artykułów złe
   Komentarze złe
   Admin zły
   Czepiacie się

   Najlepsze: Dobre 15 Słabe 1

  • Taa, ta stronka trochę przypomina dawną Trybunę Ludu.

   Debata, kontrowersyjne Dobre 7 Słabe 16

  • Do Stepniczanki! Od tego jest forum,by swoje wypowiedzieć! Forum to zweryfikuje! Gdyby nie było tyle patologii, papractwa inwestycyjnego z matactwem włącznie, nie było by tego forum w ogóle! W całej Polsce ten PO/ES-becki system kroi i oszukuje swój Naród, który wreszcie ośmielił się sprzeciwiać złodziejstwu na kosmiczną skalę! Czy to źle? A tak na marginesie w Stepnicy mamy kolejny eksponat papractwa inwestycyjnego w przedmiocie kanalizacji opadowej w centrum Stepnicy, gdzie zamiast podnieść rzędne ulic i ciągów pieszych, to się jeszcze obniża o około 0,2 metra npm.Skutek będzie taki, że każda cofka lub wody powodziowe wychodzące ze spapranego portu rybackiego, będą wędrować po ulicach tego urojonego miasta!! I co to też ma być objęte SB-cką cenzurą? Buble Wyganowskiego to już tradycja i pomniki do końca świata!! Pozostawił syf w wojsku a teraz utrwala to samo w cywilu na udrękę i na pamięć potomnym!! Dalej wybierajcie takie polityczne kanalie to będzie jeszcze lepiej!!

   Najlepsze: Dobre 29 Słabe 1

   • ulica zalana dziś nie do przejechania,jakim gburem trzeba być ,żeby do jasnej cholery robić remont całej ulicy bez poprawy na wskutek takiego zalewania,spieszyłem się do Goleniowa ,ale miałem zamiar wyprowadzić z gminy tych mądrych co tak robią,jak ja mam dość tego ,dzido… bezmużdza , ,szlak mnie dziś trafiał jak przejechać miałem przez centrum,,czekam i nie mogę już się doczekac nowych wyborów samorządowych ,ludzie drodzy gońcie tych bezmuzgowców na siedem wiatrów…..

    Najlepsze: Dobre 24 Słabe 1

   • Witam serdecznie Panie Bogdanie!

    Może mógłby Pan zrobić parę zdjęć i zrobić krótki opis sytuacji? Będzie jak znalazł na artykuł i do prokuratury 🙂

    Najlepsze: Dobre 19 Słabe 2

    • Witam! Nie trzeba robić zdjęć, wystarczy inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu całej inwestycji oraz jedna cofka wypychająca wodę z basenu rybackiego w stronę ulicy Kościuszki! Wówczas przydadzą się fotki jak woda zalewa ulice.Poza tym widać na cokołach płotów biegnących od Ussa w stronę Zalewu, jak znacząco obniżona jest cała powierzchnia nowego chodnika.
     Pozdrawiam Forumowiczów!!

     Najlepsze: Dobre 18 Słabe 1

   • Boguś ty się tak nie denerwuj, twój wyrok za dobra pracę dla gminy już się zatarł ale ludzie pamiętają twoje zasługi dla mieszkańców, głupotę i chamstwo ale takie były czasy które oby nigdy nie wróciły.

    p.s. i nie garb się tak !!!!

    Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 13

    • Poczekaj niech tylko Bogdan to zobaczy 🙂

     Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

    • Styl wypowiedzi i charakter wpisu wyraźnie wskazuje na bezpośrednie koligacje i zależności służbowe z otoczenia inkwizycji SB-ckiej!! Jakoś niewiele zdrowych na umyśle ludzi negatywnie ocenia moje działania publiczne w dziejach Gminy Stepnica!! A było ich trochę: Rozruszanie Portu Przeładunkowego w latach 80/90 do rekordowych notowań przeładunków, odblokowanie Kanału Młyńskiego dla żeglarstwa przeprowadzenie procedur i realizacja największej do chwili obecnej inwestycji “kompleksowy system kanalizacji i oczyszczalni ścieków, jak również jako nieliczne w Polsce prywatne przedsiębiorstwo: poprowadzenie zadania własnego Gminy Stepnica : zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowy odbiór ścieków, gdzie aktualny operator w tamtych warunkach finansowych dwa razy zbankrutowałby a i tak wysokie ceny wody i ścieków nie przekładają się na inwestycje czy jakość tych usług, co widać i czuć po smrodach chloru w wodzie i kanalizacji sanitarnej!! Inkwizycyjne zgnojenie mojej osoby przez Wyganowskiego i jego SB-eckie służby z niby niezależnym sądem RP były zaplanowaną strategią ochronną przede groźbą konkurencji w karierze samorządowej całej waszej złodziejskiej bandy!! Gdyby mierzyć prawidłowości i procedury inwestycyjne przeprowadzone przez Wyganowskiego to nie da się znaleźć takiej karnej miary!! Przybudówkę w Gimnazjum rozebrał bezprawnie i pobudował jeszcze gorsze gówno jak było, nie wspomnę o innych papractwach jak już wymieniałem!! Nikt tego nie osądzi bo takie standardy panują w tym mafijnym niby państwie!! A tak na przyszłość i w stylu jak piszesz chamskim: pocałuj mnie w DUPĘ!!

     Najlepsze: Dobre 11 Słabe 2

     • Panie Bogdanie nazwisko prokuratora i sędziego prosimy.
      Kto złożył zawiadomienie?
      Kto kłamał w zeznaniach?

      Najlepsze: Dobre 9 Słabe 2

      • Człowieku! Cztery lub pięć lat trwały procedury w których przewinęły się wszystkie najbardziej “uzdolnione orły ” wymiaru sprawiedliwości a na koniec i tak pojawiła się prokurator, której wcześniej na oczy nie widziałem, która bezczelnie w korytarzu sądowym w oczy nam zaglądała, by na sali sądowej dowalić co chcieli!! Takie rzeczy pamięta się do końca świata!! Moja Pani Adwokat jeszcze dwa lata po wyroku była nękana przez urząd skarbowy, dokąd mnie również na zeznania ciągali!! Tak się ćwiczy niepokornych i nie wiernych bolszewikom oraz tym którzy usiłują ich w majestacie prawa bronić!!

       Najlepsze: Dobre 13 Słabe 3

  • Społeczeństwo – ciemnogród! Powinno zamknąć gębę!
   “– Kiedyś to były czasy. Niepokornych pałą i za wschodnią granicę.”

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 1

 5. Czy to znaczy, że Rogalska odchodzi?

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 2

  • Rogalska jest skarbnikiem a nie głównym księgowym. “Kompetentni” inaczej urzędnicy kosztują nas rocznie 3 mln zł czyli ok. 600 zł na mieszkańca. Rogalska to ponad 100 000 zł. Taka księgowa tokropla w morzu

   Najlepsze: Dobre 9 Słabe 4

 6. Zgodnie z zasadą segregacji obowiązków główna księgowa nie powinna mieć możliwości robienia przelewów. Albo albo.

  Zbyt łatwo jest zacierać ślady po sobie 🙂

  Chyba że nam to lata co się stanie z gminnymi pieniędzmi i o to właśnie chodzi .

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 2

 7. Ano jak nie wiadomo jak wiadomo

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

  • A co wiadomo?

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • pewnie ustawione od początku do końca
   w BiPie publikują aby ktoś im później nie zarzucił że nie robili publicznie naboru
   ale tylko w BiPie (a na ch* tam wydawać pieniądze na ogłoszenia jak już wiadomo :-))
   przecież kwalifikacje nieistotne …

   Najlepsze: Dobre 9 Słabe 2

 8. Sprawa musi być podbramkowa:

  Dodanie dokumentu: Maciej Herman, 21-06-2017 15:21:11
  Zgłoszenia w terminie do dnia 03.07.2017 r. do godz. 15.30

  Czyli chcą znaleźć główną księgową w 12 dni!

  A może już po prostu wiadomo kto wygra 🙂

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 1

  • Coś chyba poszło nie tak bo w BIPie pojawił się … UWAGA … NOWY regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 🙂

   Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 27-06-2017 15:15:58

   http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6601

   Ponoć zarządzenie pochodzi z 21 czerwca 🙂 Ha ha ha.
   Czyli mamy nabór na podstawie nieopulikowanego zarządzenia 🙂

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)