Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Pełna interpelacja posła Chruszcza już na stronie Sejmu!

Interpelacja nr 13248

do ministra sprawiedliwości

w sprawie działań prokuratury dotyczących nieprawidłowości przy przyznawaniu praw najmu do mieszkań komunalnych w Gminie Stepnica

Zgłaszający: Sylwester Chruszcz

Data wpływu: 08-06-2017

 

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana w formie interpelacji poselskiej ponieważ sprawa, którą niniejszym pragnę przedstawić ma istotne znaczenie dla mieszkańców gminy Stepnica, ich poczucia bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości społecznej. Zatem pomimo, że sprawa dotyczy w istocie kwestii lokalnej uznałem, że doniosłość sprawy kwalifikuje ją do formy interpelacji poselskiej. Tym bardziej, że problem niezgodnego z prawem przyznawania mieszkań komunalnych osobom nieuprawnionym, często spokrewnionym z funkcjonariuszami publicznymi budzi kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców gminy Stepnica, ale w całym kraju, czego dowodem są liczne doniesienia medialne na ten temat.

W latach 2012-2016 gmina Stepnica powiększyła swój zasób mieszkaniowy o 148 nowo wybudowanych mieszkań. Część mieszkań wydzielono w zasobie gminy jako lokale socjalne, większość stanowiły mieszkania komunalne. Inwestycję gmina sfinansowała ze środków własnych w wysokości ponad 20 milionów złotych.

Kontrowersje mieszkańców wzbudził tryb przyznawania mieszkań oraz fakt, że część mieszkań gminnych przyznano osobom spoza gminy, krewnym urzędników i członków Komisji ds. społecznych, która opiniowała wnioski o przydział mieszkań oraz pracownikom urzędu lub jednostek podległych gminie a nawet osobom, które posiadały w momencie składania wniosku tytuł prawny do innego mieszkania i rodzinom, których dochody nie uzasadniały przyznania mieszkania z gminnego zasobu. Jednocześnie odmówiono prawa do najmu mieszkania z gminnego zasobu m.in. rodzinie pogorzelców oraz rodzinie zamieszkującej w budynku, który grozi zawaleniem mimo przysługującego im według uchwały Rady Miejskiej prawa pierwszeństwa.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem gmina tworzy mieszkaniowy zasób w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców, którzy z uwagi na niskie dochody nie są w stanie samodzielnie tej potrzeby zaspokoić.

W związku z coraz liczniejszymi wątpliwościami mieszkańców co do legalności działań organów gminy Stepnica w tej sprawie, dwie mieszkanki w dniu 27 kwietnia 2016 roku złożyły w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez urzędników oraz Radnych Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy przestępstwa w toku procesu przyznawania praw najmu do lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Stepnica w okresie 2012-2016 r.

W powyższym postępowaniu wszczęto śledztwo o czyn z art. 231 i in. Kodeksu karnego, które w dniu 12 maja 2017 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód umorzył mimo dowodów potwierdzających, że w toku przyznawania praw do mieszkań gminnych urzędnicy Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz członkowie Komisji przekroczyli swoje uprawnienia.

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator bezpodstawnie odmówił statusu pokrzywdzonych wskazanym przez skarżące w zawiadomieniu pogorzelcom oraz rodzinie zamieszkującej w budynku grożącym zawaleniem. Innych poszkodowanych prokurator nie ustalił mimo, że wnioski o przyznanie mieszkania zgłosiło do Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ponad 500 mieszkańców, z których część spełniała kryteria do ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy, ale mieszkań nie dostała.

Dodatkowo ustalając zakres kompetencji burmistrza i członków komisji w niniejszej sprawie prokurator oparł się na zapisach uchwał Rady Miejskiej, których niezgodność z ustawą o ochronie praw lokatorów ustalono w toku dwóch postępowań nadzorczych wojewody zachodniopomorskiego oraz które Rada Miejska usunęła z uchwały określającej zasady najmu lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego w trybie samokontroli. Prokurator uzasadniając legalność działań władz gminnych rozszerza konstytucyjną definicję wspólnoty samorządowej o osoby pracujące na terenie danej gminy, ustala zakres kompetencji organu władzy publicznej stosując niedozwoloną zasadę nullum crimen sine lege w miejsce zasady legalizmu oraz stwierdza, że urzędnicy i członkowie Komisji działali “w swoim przekonaniu” dla dobra gminy a większość mieszkań przyznano mieszkańcom gminy.

Na postanowienie prokurator zawiadamiające o przestępstwie złożyły w terminie zażalenie. Jednak prowadzący sprawę prokurator zarządzeniem z dnia 30 maja br. odmówił przyjęcia zażalenia jako pochodzącego od osób nieuprawnionych.

Wprowadzając nowelizacją Kodeksu karnego uprawnienie zawiadamiającego do skarżenia postanowień o odmowie wszczęcia postępowania oraz postanowień o umorzeniu postępowania (przy spełnieniu dwóch dodatkowych warunków) ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że celem zmiany art. 306 k.p.k. było poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dokonywania takich czynności. Rezultatem tej zmiany miało być stworzenie możliwości poddania sądowej kontroli realizacji przez prokuratora roli obrońcy dóbr ogólnych, w sytuacji, gdy prowadzi to jednocześnie do naruszenia lub zagrożenia interesów indywidualnych, nie spełniających kryterium bezpośredniości, określonego w art. 49 k.p.k.

Tymczasem w przedłożonej sprawie trudno się oprzeć wrażeniu, że działania Prokuratury nie zmierzają do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, ale do korzystnego dla urzędników i członków komisji zamknięcia sprawy w możliwie szybkim terminie i niedopuszczenia do procesu sądowego.

Rodzi to uzasadnioną wątpliwość, czy na poziomie Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód rzetelne rozpoznanie tej sprawy będzie w ogóle możliwe. Działania Prokuratury wywołują realną obawę, iż prowadzenie sprawy w ten sposób zmierza wprost do jej zamknięcia uniemożliwiając pociągniecie winnych przekroczenia uprawnień do odpowiedzialności.

Takie działania prokuratury w niniejszej sprawie nie tylko nie zwiększają w mieszkańcach gminy Stepnica poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa, ale utwierdzają ich w przekonaniu, że organy władzy w Polsce na każdym szczeblu mogą swobodnie funkcjonować w poczuciu bezkarności. Dlatego też mieszkańcy gminy Stepnica zgłosili się do mnie z prośbą o interwencję.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy istnieje możliwość przeniesienia postępowania prokuratorskiego do innej prokuratury, w celu zapewnienia absolutnej bezstronności i rzetelności działania organów ścigania w tej sprawie?

2. Czy nie uważa Pan za potrzebne objęcie nadzorem postępowania Prokuratury Krajowej w tej sprawie?

3. Czy mogę liczyć, że prokurator generalny zbada dotychczasowe postępowanie w tej sprawie w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego i przekaże mi poczynione ustalenia?

Z uwagi na znaczenie tej sprawy dla mieszkańców gminy Stepnica zwracam się do Pana z prośbą o dogłębne zbadanie i wyjaśnienie całej tej sprawy.

Z poważaniem,

Sylwester Chruszcz

Poseł na Sejm RP

 

Źródła:

 1. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=121BFAFE&view=5
Tagi: , , , , , , , , , , ,

29 komentarzy

 1. Czytajcie dziś wieczorem n-s!

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. Skończyła się pogoda dla złodziei w Polsce. Rozliczyć co do jednego złodzieja, zagrabione mienie odebrać. Jak też za przestępstwo surowo ukarać dla przestrogi innym złodziejom.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • Masz absolutną rację złodzeji trzeba rozliczać, wszystkich bez wyjątku!Dlatego należy rozliczyć np. sprawę posiadłości rozdawanych przez komisję majątkową w Krakowie. Obszar oddany kościołowi stanowi 9 krotną powierzchnię watykanu, za jedną symboliczną złotówkę. To jest dopiero złodziejstwo! ( czytaj kur…stwo) Dalej kasę na “świątynię opatrzności bożej”miliony zamiast na szkoły czy szpitale pakują w ręce kleru. Fundacja ojca wszystkich “wolaków” jak śpiewał Jarek K. To są również przykłady złodzejstwa na wielką skalę idące w miliardy rocznie. PiSdzielce razem z kościołem okradają Nas , a swoje złodziejstwo muszą jakoś pokryć, więc szukają sposobów na łatwe dojenie społeczeństwa. Jak myślisz “ich” też rozliczyć???

   Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

   • Też.
    Nie mam z tym problemu 🙂

    Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

   • Jedno co mnie dziwi to, że za czasów panowania PO/PSL Komisja Majątkowa działała bez problemów i też zwracała majątki kościolowi.

    Ich też posadzisz?

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

    • Złodziej pozostaje złodziejem,nie widzę różnicy pomiędzy: PO,PSL,PiS itd. jeśli kradną czy sprzeniewierzają majątek państwowy są winni. Kure….twem jest tylko ze strony trzymających władzę obecnie, że zasłaniając się religią robią to co robią. Hipokryzja totalna “tych małych ludzi, lepszego sortu” i tyle w temacie.

     Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

     • Tak jak powiedziałeś – nie ma co patrzeć na barwy partyjne.
      Złodziei trzeba ścigać niezależnie od tego.

      Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

    • Ta pisowska plaga w swej ulubionej pozycji “klęczącej”będzie oddawała Nasz kraj w objęcia pedofilskio-watykańskiej mafii dodając element religii smoleńskiej, dążąc do wprowadzenia jedynie słusznej religii i wyparcia racjonalnego myślenia na temat świata. Świadomie dążą do konfrontacji w narodzie i myślą, że unikną konsekwencji. Mylą się…..kara będzie i to ciężka…

     Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 5

     • Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ale masowe poparcie dla PiS to m.in efekt rozpasanego złodziejstwa Platformy. Żelazny elektorat PiS nie jest aż tak duży.

      Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 3. .

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 4. Może w końcu dobiorą się do d..y stepnickim POpaprańcom!!!

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 0

 5. Jak rolka papieru do d..y Czy kotoś powie czyja to.

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 6. tam, gdzie nie ma kary, tam nie ma miary.

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 7. Na trzy lata więzienia Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał byłego szefa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach prokuratora Mirosława S.

  W 2010 roku oskarżony prokurator oferował swojej byłej partnerce doprowadzenie do wydobycia z aresztu jej syna zatrzymanego za rozbój. Wziął za to łącznie 42 tysięcy złotych łapówki i złotą biżuterię w postaci łańcuszka i kolczyków.

  Śledztwo w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Dowodami w sprawie były zeznania obciążające byłej partnerki prokuratora, bilingi rozmów telefonicznych, nagranie rozmowy z korupcyjną propozycją, a także złota biżuteria przyjęta przez prokuratora, zabezpieczona przez ABW w jego mieszkaniu.

  Mirosław S. przez całe śledztwo nie przyznawał się do winy. Przed dwoma tygodniami prosił o uniewinnienie. Prokurator żądał dla niego trzech lat więzienia.

  W ocenie sądu kara zawnioskowana przez prokuraturę jest adekwatna do popełnionego przez oskarżonego czynu – powiedział sędzia Piotr Pałczak. Sąd uznał Mirosława S. za winnego i przychylił się do żądania prokuratora.

  Ponadto sąd orzekł przepadek łapówki, jaką wziął prokurator. Wyrokiem sądu Mirosław S. ma zakaz pracy na stanowisku prokuratora na 10 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

  Radio Szczecin

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 8. gonić qrwy i złodziei!

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 9. Pan Prokurator skrewiłł? 🙂

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

 10. o kuźwa 🙂

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 1

 11. Sprawiedliwości stanie się zadość , chciwy dwa razy traci . Pozdrowienia dla dzikich lokatarów .

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 1

 12. Dobrze napisane.
  Ja by, jeszcze dodał informację o mieszkanku dla wnuczki wiceburmistrz.
  Komu z zewnątrz o tym nie powiem to właśnie to wywołuje największy szok.

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 2

 13. Cieszysz się gruby? 🙂

  Najlepsze: Dobre 18 Słabe 3

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)