Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 czerwca 2017 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XIX Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                                                                       Ryszard Ławicki 

                                

I.  Wręczenie nowo wybranemu radnemu  zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Stepnicy oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

II.  Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/17 z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia  29 marca 2017 r.

III. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi„ za rok 2016.

IV.  Podjęcie uchwał :

1. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy,

2. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,                                                                                                                        

3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy,                                                                              

4. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016,

5. w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,                                                                                                     

6. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,                                                                                                                                                        

8. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,         

9. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o  charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

10. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania,

11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica,                                                                                                                                                                                                                  

12. w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – Gmina Stepnica,                                                                                                                                                                                                                 

13.w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów,

14. w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowego w Stepnicy.                                                                                             

15. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia  29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na ternie Gminy Stepnica,                                    

16.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,                                                                                                                                                                                                                            

17. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie  gminne,                            

18. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat.                                                                                                                                                                                                                     

V.     Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.
VI.    Wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                                                       
VII.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                                 VIII.  Zamknięcie obrad. 

 

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6575
 2. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6574

10 komentarzy

 1. Dzisiaj sesja …

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. Facet bez wyobraźni, oportunista, zastany w dawnych czasach, w których nic nie musiał robić aby utrzymać stanowisko oraz intelekcie zbliżonym w swej lotności do furmanki z węglem. Świetnie dobrali się z Wyganem i ustawili sobie kilku radnych np. p. Gidokeit chyba za kredycik na sklepik i żulernię obok (świetny sposób na rozwiązywanie problemów alkoholowych na wsi),p.Dąbrowska również ochoczo podnosi łapkę za wszystkimi pomysłami Rysia bezmyślnie oczywiście i wielu innych równie lotnych. Taki teatrzyk dla ludu bez refleksji nad swoimi wtopami. Oby następne wybory były bardziej rzeczowe i bardziej skrupulatne……

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

 3. Ciekawe co to za plan na Stepnica?

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)