Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Radni się zbierają: Komisje 18.11.2016 i Sesja 23.11.2016

rm

Komisja ds Gospodarki i Budżetu – 18 listopada godz. 13:00

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada  2016 r. o godzinie 1300  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się  posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Komisja ds. Społecznych – 18 listopada godz. 15:00

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada  2016 r. o godzinie 1500  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy  odbędzie  się  posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej  w Stepnicy.

 

Sesja Rady Miejskiej – 23 listopada godz. 16:00

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 23  listopada  2016 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XV Sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy.

Z porządkiem obrad:

I.  Podjęcie uchwał :

1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Goleniów Police.

2. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica (zmiana przeznaczenia terenu w Obr. Gąsierzyno, Racimierz Żarnowo, Czarnocin, Stepnica-1,

3. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica ( Miłowo ujecie wody, pas ochronny i techniczny),

4. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2017 r.,

5.w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,

6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

7. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6,

8. w sprawie zmiany nazwy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy,

9. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres kolejnych trzech lat w trybie bezprzetargowym.

10. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetagowym na okres kolejnych 10 lat,

11. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat.

II. Informacja  dot. oświadczeń majątkowych za 2015 r.

III. Informacja  Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie nt. liczby osób i godzin pracy skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne  w 2017r .                                                                                                                                         

IV.  Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

V. Wnioski i zapytania radnych. 

VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych

VII. Zamknięcie obrad.

Źródło: BIP UMiG Stepnica

 

1 komentarz

  1. W odpowiedzi na punkt 8: “8. w sprawie zmiany nazwy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy,”

    Może tak, w ramach przywracania demokracji, Państwo Radni wolnej gminy i metropolii Stepnica pozwolą mieszkańcom tego osiedla wybrać nazwę np w tajnym głosowaniu?

    Najlepsze: Dobre 7 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)