Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Powiększają się rzesze urzędników w Stepnicy

na-nsNA stronach BIP UMiG Stepnica pojawiło się

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY STEPNICA

podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Burmistrz Miasta i  Gminy Stepnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a  wybrany/a:

Kinga Woźniak                                                                   Stepniczka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna jako najkorzystniejszą ofertę pracy wybrała ofertę Pani Kingi Woźniak zam. Stepniczka. Kandydatka spełniała wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością aktualnej sytuacji i problematyki związanej z zadaniami na w/w stanowisku. Kandydatka dowiodła swojego  przygotowania merytorycznego oraz  komunikatywności, udzielała rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi. W rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą ilość punktów.

Stepnica, dnia 07-10-2016 r.

 

Z nazwy stanowiska nie wynika czym nowy urzędnik ma się zajmować a z uzasadnienia wyboru nie wynikają żadne szczególne kompetencjeUrzędników coraz więcej tylko kasy w budżecie coraz mniej, ale kto by się przejmował podatki można ukryć w różnego typu opłatach, jak np. za coraz droższą wodę i ścieki.

Gospodarka komunalna – dział gospodarki narodowej, której celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności[1]. Do głównych zadań gospodarki komunalnej należą:

 • usługi administracyjne związane z rejestracją prowadzeniem ewidencji, np. wydawanie dokumentów, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych,
 • usługi społeczne: ochrona zdrowia, rozwój kultury, ośrodki sportowe, oświata, opieka społeczna, mieszkania komunalne, bezpieczeństwo publiczne,
 • usługi techniczne: zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo,
 • transport publiczny – usługi transportowe transportu zbiorowego, transport specjalny (osoby niepełnosprawne), dbanie o stan infrastruktury transportowej (drogi, tory),
 • gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja,
 • gospodarka odpadami: składowanie odpadów, utylizacja, recycling,
 • gospodarowanie terenami zielonymi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_komunalna

 

53 komentarze

 1. Taki lajf 😉

  “Marek Kukie komisarzem rządowym w gminie Ostrowice

  Marek Kukie został wyznaczony dzisiaj przez premier Beatę Szydło do pełnienia funkcji komisarza rządowego gminy Ostrowice (Zachodniopomorskie). Zarząd komisaryczny został ustanowiony ze względu na zadłużenie gminy sięgające 35 mln zł.”

  http://szczecin.onet.pl/marek-kukie-komisarzem-rzadowym-w-gminie-ostrowice/zqcvtb

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 2. Ale mnie ubawił ten komentarz., edukacja w naszej gminie, buhahaha

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 3. znam takich co za darmo śmieci lustrują, nie trzeba im płacić

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 4. edukować ,zachęcać wszystkich mieszkańców aby segregowali śmieci a nie straszyć kontrolami co skutecznie zniechęca.Zagalopowałem się w naszej gminie oszczędzamy właśnie na edukacji !!😒,przepraszam.

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 5. pojawiła się ulotka pt “Segregacja odpadow “,anonimowego autorstwa z nabazgrana odrecznie informacją ,”W związku z kontrolami ,prawidlowej segregacji śmieci ,proszę zapoznać się z tą ulotką “?Osobiscie oczekiwalabym informacji ,że wreszcie jak przystało na miasto z prestiżowym tytułem😕,pojawi sie smieciara z wagą i sprawiedliwie kazdy zapłaci za taką ilość smieci jak wyprodukował ,jeszcze dowcipniejsza jest ulotka z wodociągów ,ktora mowi , że Stepniczanie odpady wrzucają do kanalizacji aaaaaaa….to Ciemnogród😧😧😧i za karę fundują nam wodę z colą…😝😝😝

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 0

 6. pojawiły się ulotki pt.”Segregacja odpadów “, anonimowego autorstwa ? z nabazgranym odręcznie nagłówkiem ,”w zwiazku z kontrolami prawidłowej segregacji śmieci ,prosze zapoznac sie z tą ulotką “

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 7. Zakres obowiązków w wielu punktach pokrywa się z poprzednim:

  5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o odpadach,
  2) nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą,

  3) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,

  4) obsługa i prowadzenie systemu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  5) organizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

  6) przeprowadzanie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami,

  7) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami oraz możliwości technicznych i organizacyjnych gminy,

  8) wyliczanie wysokości opłat za odbieranie odpadów,

  9) nadzorowanie przedsiębiorców nad prawidłowością odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców szczególnie w zakresie zapobiegania mieszania odpadów zebranych selektywnie, nieprzekazywanie odpadów od właścicieli nieruchomości do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

  10) sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy z zakładem administrującym cmentarzami komunalnymi,

  11) sprawowanie nadzoru nad gospodarką wodno- ściekową w zakresie ochrony środowiska,

  12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami komunalnymi, interwencyjnymi, publicznymi,

  13) utrzymanie czystości i porządku na plażach w m. Stepnica i Czarnocin, organizowanie kąpieliska w Stepnicy i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad ratownikami na plaży w m. Stepnica,

  14) utrzymanie w należytym stanie sanitarnym przystanków PKS i miejsc publicznych,

  15) koordynowanie prac pielęgnacyjno – porządkowych na terenie Gminy,

  16) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, wymierzanie opłat i kar za samowolne ich wycięcie,

  17) wydawanie zezwoleń na trzymanie psów ras uznanych za agresywne,

  18) podejmowanie działań we współdziałaniu z odpowiednimi służbami powiatowymi w razie podejrzenia zachorowań zwierząt na choroby zakaźne,

  19) opracowywanie dokumentacji związanej z uczestnictwem Gminy w konkursach ekologicznych,

  20) koordynowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy – konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sprzątania świata itp.,

  21) realizacja gminnego programu ochrony środowiska, gminnego programu opieki nad zwierzętami,

  22) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  23) sporządzanie sprawozdań, okresowych analiz, informacji, ocen, projektów uchwał z zakresu wykonywanych zadań w tym sprawozdań z gospodarki wodno- kanalizacyjnej,

  24) zbieranie ofert, ich ocena oraz sporządzanie protokołów z wyboru ofert dla postępowań poniżej 30 000 EURO,

  25) opracowywanie SIWZ i udział w pracach komisji przetargowych dla wyłonienia wykonawców w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,

  26) prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem azbestu z terenu gminy Stepnica,

  27) prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych, chronionych i stanowisk archeologicznych oraz współdziałanie z instytucjami w tym zakresie oraz sporządzanie sprawozdań w programu opieki nad zabytkami,

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

  • WITAM wszystkich forumowiczów! Dobrze się dzieje, że młodzi atakują, do czego maja prawo z subiektywnymi ocenami włącznie!! Nie mogę zanudzać wszystkich osobistymi żalami względem publicznych szkód i krzywd jakie wyrządzili mnie i mojej rodzinie a także członkom JACHT KLUBU “Roztoka” Wasi, czyli rządzącej większości, polityczni bohaterowie w osobach Wyganowskiego i Ławickiego. Powiem tylko, iż żaden z nich nie posiada kwalifikacji do zarządzania nawet TOI-TOI-em!! Ten pierwszy wylany z wojska za przekręty ale ciągle chroniony za SB-eckie zasługi a drugi pyskaty i bezczelny dyletant, również chroniony przez te same służby!! Nie wierzę w to, że PIS-wcom uda się pokonać te brudy i układy mafijne niszczące cały nasz kraj, nie tylko Stepnicę!! Jak grupa inicjatywna NS wyda gazetę to z pewnością zaistnieję bardziej czytelnie a materiały, dowody pomówień, oszczerstw i poświadczenia nieprawdy tych panów wykorzystam w inny prawny sposób, gdyż sami o to się proszą!! Tym którzy obecnie polemizują na tym forum, czuje się uprawniony powiedzieć, że wszystkie kadencje Wyganowskiego z wyhodowaną przez niego większościową Radą, to główne negatywne tło fatalnego zarządzania i rozwoju tej Gminy. Nie wszyscy radni muszą na wszystkim się znać ale czytać ze zrozumieniem to już jest obowiązek, chociażby wobec wyborców! Niestety nie dość że słuchają bredni jednego i drugiego ze skarbniczką włącznie i w ślepo zaklepują wszystko, to jeszcze jak analfabeci otrzymują na papierach teksty, których i tak nie rozumieją albo świadomie łamią prawo zaklepując co im karzą, bo w tym chorym państwie i tak nikt ich nie rozliczy!! O to przykłady i dowody: Od początku kariery samorządowej Wyganowskiego w Stepnicy ( bo innej już nie mógł robić ) głównie jego lojalni radni uchwalali wieloletnie plany rozwoju i modernizacji gospodarki wod/kan, które obowiązywały zgodnie z ustawą!! Tak samo jak ten obecnie opracowany przez WOZ, zatwierdzony przez Radnych odpowiednią uchwałą RM Stepnica!! Przez owe 12 lat rządów nie dokonano jakiegokolwiek publicznego rozliczenia realizacji tych planów!! Dlaczego?? A no dlatego że nie zrealizowano i nie realizuje się na dzień dzisiejszy jakichkolwiek ważniejszych zadań zawartych w tych planach, udzielając bez uwag co rocznie absolutorium dla władcy!! Nie wiem za strachu z analfabetyzmu ale za dietę?? Przetarg na prowadzenie gospodarki wod/kan transparentnie ogłoszony, czytelny i zrozumiały nawet dla przedszkolaka z kryteriami warunkującymi okres i warunki finansowe realizacji zadania powierzonego przez Burmistrza Wyganowskiego!! A co mamy: olali kryteria zawarte w warunkach przetargu i zawartej umowie, zatwierdzając co rocznie ogromne podwyżki!! Czyż to nie analfabetyzm? Wyganowski w razie czego wyłga się ze śmiechem na ustach, że to Rada Miejska z jej przewodniczącym na czele zaklepywali wszystko bez jakichkolwiek audytów zewnętrznych. Szczytem prymitywizmu tych lojalnych radnych i władzy wykonawczej jest to, że nieudacznictwo urzędnicze i niekompetencje, bezkrytycznie i publicznie maskują tekstem na sesji w 2015roku, w odpowiedzi na wniosek radnych niezależnych , że ” to Daszkiewicza powinniście skarżyć, bo to on podał Gminie fałszywe dane ” co jest oczywistym kłamstwem bo wartość sprzedaży wody i odbiór ścieków są obecnie niewiele większe w skali roku niż zapisano w danych przetargowych!! Więc z tego wynika,że Daszkiewicz i spółka w porównaniu z obecnymi cenami, dotowali wodę i ścieki i jeszcze za to ich się ciągle gnoi i pomawia? Nawet gdyby poprzedni operator podał inne niż faktyczne dane to jakim trzeba być osłem, żeby obecne podwyżki uzasadniać opluwaniem osób trzecich w taki perfidny sposób jak to czynili i czynią obecni władcy z “Naszą gminą Stepnica ” włącznie. Będę te fakty mocno eksponował, by do następnych wyborów samorządowych wybierać młodych, apolitycznych i rozgarniętych ludzi, eliminując klakierów i analfabetów samorządowych, gdyż wydatkowanie darmowej kasy ponad sto milionów zł, w 50% roztrwoniono na fanaberie i papractwa inwestycyjne!! Współczuję przyszłemu zarządcy bo zastanie Gminę w prawdziwej biedzie nie takiej wirtualnej jak głosił Wyganowski w swojej negatywnej propagandzie po objęciu władzy w 2002 roku!! Pozdrawiam forumowiczów.

   Najlepsze: Dobre 20 Słabe 4

 8. Tu o kolejnym zatrudnionym urzędniku ledwie 2 miesiące wcześniej:

  OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY STEPNICA ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

  Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a:

  Anna Sawa Stepnica
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Anna Sawa posiada odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku. W rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą ilość punktów, wykazując się wiedzą na temat zasad funkcjonowania urzędu, z zakresu prawa samorządowego i administracyjnego, a także przepisów szczególnych z zakresu obowiązków na stanowisku.

  Stepnica, dnia 06-08-2015 r.

  Andrzej Wyganowski
  Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 3

  • Chyba rok i dwa miesiące wcześniej. Ta pani była zatrudniona w 2015 roku…. trzeba czytać nieco dokładniej….

   Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 4

   • @bobo z UMiG ?
    wow jestem pod wrażeniem jednak ktoś czyta ze zrozumieniem.
    Choć nie wiem czy to lepie, że w 2015, bo to oznacza, że po roku w biurze potrzebna jej pomoc. Chyba do przetrzepywania worów ze śmieciami, co ostatnio z Katanim robiła. A na dodatek już ponad rok utrzymujemy to stanowisko.
    Są jednak jeszcze wieści o nowo-zatrudnionych: kierowcy, jakimś panu od rowerów, zastępstwach itp. więc pewnie się tego znajdzie więcej. Ktoś na pewno zna konkretną liczbę zatrudnionych, zwłaszcza z UMiG.

    Najlepsze: Dobre 11 Słabe 3

 9. Jakiś zadowolony pisze o podstawach ekonomii.
  Czy uważasz, że powinniśmy ładować miliony z naszego już skromnego (po wywaleniu w błoto 100 mln) budżetu w utrzymanie bandy urzędniczej. Tak dla przypomnienia:
  http://nowa-stepnica.x25.pl/2013/06/12/pobili-rekord-zarobki-w-stepnicy-jak-w-metropoli/
  Ja uważam, że stanowczo NIE!!!

  Podejrzewam, że zatrudniona wzięła to personalnie do siebie a tu chodzi o całokształt.
  Choć z drugiej strony jak się staje urzędnikiem to trzeba mieć świadomość, że to praca z naszych podatków.

  Niestety nasi urzędnicy wykazują się często niekompetencją a o 14:30 posprzątane biurka i czekają w starterach na wyjście tyyyyle pracy mają.

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 3

 10. Śmiem jeszcze dodac, że na to stanowisko wykształcenie wymagane średnie, czyli każdy po maturze mógł złożyć dokumenty.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 5 Słabe 14

  • I to mnie zastanawia najbardziej. Do obowiązków zatrudnionej osoby należy m.in. zarząd nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy itp… Osoba wykonująca te funkcje powinna zatem doskonale znać regulacje co najmniej trzech ustaw- ustawy o ochronie praw lokatorów, ustwy o wlasnosci lokali i ustawę o zarządzaniu nieruchomosciami (plus oczywiście prawo administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego). Zważywszy na fakt, że to materia złożona i dotyczy obecnie ponad 150 mieszkań w gminie i kilkudziesięciu użytkowych lokali komunalnych – od takiego pracownika należałoby wymagać więcej niż wykształcenie średnie i i nieposzlakowana opinia. Wykształcenie wyższe kierunkowe i choćby minimalne doświadczenie zawodowe byłoby wskazane.
   Co nie zmienia faktu, że zatrudnionej Pani życzę powodzenia, bo na pewno będziemy monitorować zarząd nad mieniem komunalnym.
   Pozdrawiam
   Monika Moroń

   Najlepsze: Dobre 15 Słabe 3

   • Pani Moniko. Pani krytyka obecnej władzy, chociaż moim zdaniem nie zawsze słuszna, jest konstruktywna i rzeczowa. Jednak krytykuje Pani decyzje polityczne naszego Burmistrza, dobrze Pani wie, wiem to, że decyzje ekonomiczne podejmowane w warunkach posiadania dóbr rzadkich są zawsze związane z polityką, dlatego nieuchronnym wydaje mi się zaangażowanie Pani w kształtowanie rzeczywistości w naszej Gminie. To “nolens volens” implikuje urealnienie Pani i osób związanych z portalem oczekiwań i żądań, w wyborach, bo tylko one zmieniają ” narzekactwo internetowe” w realną chęć zmian. Pozdrawiam serdecznie bo chociaż nie jestem Pani zwolennikiem to jestem zwolennikiem demokracji.

    Debata, kontrowersyjne Dobre 1 Słabe 6

 11. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że z nazwy stanowiska nie musi konkretnie wynikać zakres obowiązków. Został on jasno przedstawiony w ogłoszeniu o naborze w punkcie 5 numery od 1 do 22. W uzasadnieniu również należy Się trzymać ochrony danych osobowych z czego urzędnik się wywiązał.bezczelne komentarze że kolejny brzuch do wykarmienia to śmieszy. Najwidoczniej komuś bardzo przeszkadza, że osoba z gminy dostała pracę a nie z poza gminy. Na chłopski rozum lepiej żeby mieszkaniec gminy, który ma pojęcie i zadomowienie, jest osobą komunikatywna i rozeznana powinien być na takim stanowisku niż całkowity świeżak, z którym nie szloby się kompletnie porozumieć. Chociaż zawsze znajdzie się ktoś komu czyjeś szczęście będzie bardzo przeszkadzać. A pomoc w tym dziale jest jak najbardziej wskazana.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 5 Słabe 13

  • Dziękuję zadowolonemu za podpowiedź zajrzałam i zapłakałam ….
   Doszło do jeszcze większej paranoi niż by się mogło wydawać. Rozdawnictwo mieszkaniowe “po
   stepnicku” doprowadziło do tego, że musimy opłacać jeszcze jedno stanowisko w urzędzie…..

   Mix: mieszkania/Śmieci/przetargi ….. mydło i powidło, a jak wszyscy wiedzą jeśli od wszystkiego to od niczego…………………………………..

   5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,

   2) prowadzenie ewidencji podań o przydział i zamiany lokali komunalnych,

   3) prowadzenie spraw związanych z przekwaterowaniem do mieszkań zastępczych osób bez tytułu prawnego,

   4) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów przez osoby fizyczne i prawne na najem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,

   sprawowanie nadzoru nad stanem i sposobem zagospodarowania targowisk gminnych,
   wydawanie zezwoleń na lokalizację szyldów, reklam oraz innych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
   współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy w zakresie zarządu tymi nieruchomościami,
   realizacja gminnego programu gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi,
   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o odpadach,
   nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą,
   nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
   obsługa i prowadzenie systemu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   organizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
   przeprowadzanie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami,
   dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami oraz możliwości technicznych i organizacyjnych gminy,
   wyliczanie wysokości opłat za odbieranie odpadów,
   nadzorowanie przedsiębiorców nad prawidłowością odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców szczególnie w zakresie zapobiegania mieszania odpadów zebranych selektywnie, nieprzekazywanie odpadów od właścicieli nieruchomości do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
   sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy z zakładem administrującym cmentarzami komunalnymi,
   prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem azbestu z terenu gminy Stepnica,
   sporządzanie sprawozdań, okresowych analiz, informacji, ocen, projektów uchwał z zakresu wykonywanych zadań,
   zbieranie ofert, ich ocena oraz sporządzanie protokołów z wyboru ofert dla postępowań poniżej 30 000 EURO,
   opracowywanie SIWZ i udział w pracach komisji przetargowych dla wyłonienia wykonawców w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 2

  • Ja jestem ciekawy jak komisja rekrutacyjna sprawdziła czy kandydat i na jakim poziomie spełnia wymagania?
   jakoś nie widziałem protokołu, ile osób startowało? jaką ilość punktów zdobyło?
   Taka gratka i tylko jedna pani się zgłosiła?

   Wymagania niezbędne:
   obywatelstwo polskie,
   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   nieposzlakowana opinia,
   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   Wykształcenie średnie.

   3. Wymagania dodatkowe:

   a) odpowiedzialność, sumienność, terminowość,

   b) umiejętność pracy w zespole,

   c) umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność,

   d) komunikatywność i kultura osobista,

   e) dyspozycyjność,

   e) odporność na stres,

   f) biegła znajomość obsługi komputera,

   g) prawo jazdy kategorii „B”

   h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

   i) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, administracyjnego (kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna)

   j) znajomość przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związanej z tym problematyki,

   k) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub jednostce organizacyjnej.

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 1

  • łoooo matko,
   Noooo, na pewno to szczęście komuś przeszkadza, buhahahahaha

   Debata, kontrowersyjne Dobre 5 Słabe 10

 12. kolejny niezbędnik na stołku,slalomem przez swietlice i inne zakamarki tak dla sciemy jak żona radnego z grzywą 😇bywały niezbędniki ,które po przydzieleniu mieszkanka 😁stawaly się zbędne.W opiece społecznej dwie opiekunki w terenie a osiem niezbędnikow w urzędzie 😜😜😜

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 3

 13. POj tam POj tam każdy się przyda -kwestia w jakiej roli

  Najlepsze: Dobre 14 Słabe 2

 14. Ukryte ze względu na niski Ocena komentarza. Kliknij tutaj aby zobaczyć.

  Najgorsze: Dobre 8 Słabe 24

  • W polemice publicznej każdy głos ma sens. Może szanowny “zadowolony” tego mojego otwartego ośmieszania działań tej władzy nie pojmuje? Trudno, widać radość z zadowolenia ogranicza logiczne myślenie? Od niemalże trzech lat nie mam związku z gospodarką wod/kan a każdą interwencję awaryjną w branży wod/kan robotnicy z WOZ-u, tak jak przedwczoraj na Stepniczce, przypisują głośno wykrzykując o winie Daszkiewicza!! Ktoś tych robotników poinstruował jak najprościej przekierować własne papractwo i nieudolność!! Ten model pomawiania wyszedł od władców stepnickiego urzędu!! Komuś zależy na tym by pomawiać i bezprawnie gnoić moje nazwisko!! Leczcie się psychiatrycznie najlepiej kupą, będzie taniej. Nawet najzdolniejsi nowi pracownicy tej patologii gospodarczej w Stepnicy, kłamstwa, przekrętów i chamstwa, nie naprawią tylko pogrążą w jeszcze większym bagnie!! Zatem moje reakcje na te perfidne pomówienia mają, oprócz sensu, również swoje bezsporne UZASADNIENIE!!

   Najlepsze: Dobre 22 Słabe 6

  • @zadowolony,
   Skończyły się wielkie inwestycje, Stepnica nie jest “placem budowy”, więc i nadzór inwestorski powinien zniknąć z urzędu gminy. Pan “Zadowolony” mówiąc językiem młodzieżowym pewnie nie czai, że te etaciki obciążają budżet gminy, który, jak nieśmiało przypominam powstaje między innymi z naszych podatków. I tak paradoksem w III RP jest, że urzędy gmin stają się największymi pracodawcami. Może tak ktoś zorientowany (bo pewnie pan zadowolony tego nie ujawni) zdobędzie się na wysiłek i przedstawi liczbę zatrudnionych urzędników oraz ich liczbę w stosunku do ilości podatników?
   A poza tym; podatnicy łożą na pensje urzędników i wolno im interesować się budżetem gminy, prawda panie Zadowolony?

   Najlepsze: Dobre 21 Słabe 3

   • Nie o to chodzi. Zrozum, że pan wszechwiedzący Wyganowski, bufon przekonany o swojej nieomylności w każdej dziedzinie, zabił w ludziach (urzędnikach) kreatywność i samodzielne myślenie. Nikt już się nie wychyla. Ludzie mają wykonywać rozkazy, koniec i kropka.

    Najlepsze: Dobre 17 Słabe 2

   • Witam. Skończyły się wielkie inwestycje. Bezsporna prawda. Wiele z nich, jeżeli nie większość to pomyłka i to też bezsporna prawda. Krytyka postępowania pana burmistrza na łamach portalu też w wielu, większości przypadków bardzo słuszna i celna, ( domy kultury, przystanie, bloki itp…)Ale są teksty przesadzone jak ten powyżej, a także takie pod którymi komentarze nie przystają do ogólnie przyjętych zasad. Anonimowi zapominają, że krytykować to nie znaczy ośmieszać ani poniżać. Szacunek dla pana Bogdana Daszkiewicza, ale i rada: nienawiść nie zawsze oznacza krytykę.Serdecznie pozdrawiam. Zadowolony a nie nawiedzony:).

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 2

    • W artykule są jak zawsze informacje z BIP i to jest informacja PUBLICZNA!!!!
     Oraz komentarz co do tego, że ładujemy kasę z podatków w kolejne zatrudnienia w urzędzie.
     Przypominam, że pakujemy miliony w ten urząd, który ładuje nasze podatki w nietrafione, jak potwierdzasz inwestycje …
     U nas nawet jakiś porąbany strażnik zarabia więcej od nauczyciela, a dobrych nauczycieli się wywala w imię układu.
     Kto tu kogoś ośmiesza czy poniża?

     Najlepsze: Dobre 11 Słabe 1

   • Pani Elizo. Oczywiście że każdy ma prawo interesować się budżetem naszej społeczności. Ale żeby zaraz rzesze? Jak rozumiem wg pani trzeba zwolnić wszystkich urzędników, policjantów, nauczycieli, bo oni są utrzymywani z “Waszych” podatków. Przypominam, że ci ludzie też pracują na swoje pobory i co może wszystkich zdziwić też płacą podatki.A właśnie z nich ma Pani policjantów, lekarzy, urzędników i nauczycieli. To są podstawy ekonomii społecznej.

    Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 13

    • Panie “zadowolony”,
     Nie mogę znaleźć akapitu, w którym coś pisałam o “rzeszach”, więc ten wątek wyłączam z naszej dyskusji.
     Nie pisałam również o zwalnianiu z pracy “wszystkich urzędników, policjantów, nauczycieli, bo oni są utrzymywani z “Waszych” podatków.” (cytat z pana wypowiedzi).
     Ja jestem za radykalnie niskimi podatkami, gdyż uważam, że pieniądze z nich uzyskane są źle wydawane. I to nie tylko w gminie Stepnica, ale w całej Polsce. Krótko mówiąc; najlepiej i najoszczędniej gospodaruje się własnymi pieniędzmi. Same zyski z niskich podatków, panie zadowolony. A nie mając pieniędzy “publicznych” zbędna jest również tak potężna biurokracja.

     Najlepsze: Dobre 13 Słabe 1

    • Mnie też niepokoją kolejne etaty w Urzędzie. Z prostego powodu- nie stać nas. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy dochody w br wyniosą 16 milionow zł, z czego same wydatki bieżące pochałaniają 15 milionów (bez dosłownie paru złotych). Ciagle największym “dochodem” budżetowym pozostają dotacje i subwencje (łacznie ok. 50% wpływow do budzetu Gminy), czyli o widocznym rozwoju Gminy (po “zainwestowaniu” ponad 100 milionów) nie ma mowy.
     Przy tak skromnych dochodach “wydatki na administrację” w kwocie 2,5 miliona złotych muszą niepokoić każda myśląca istotę. Co prawda w rubryce “urząd” mamy kwotę 2,2 miliona zł ale marna to pociecha. Na urzędników wydajemy bowiem kwotę rzedu 13-15% rocznych dochodow gminy, co kłóci się z kazda znaną mi definicja mądrego zarządzania. Co prawda ten model zarządzania odpowiada standardom ekonomii marksistowskiej i niektorzy pewnie mają sentymentalne podejście do jej zasad, tylko jakim prawem za czyjeś senstymenty mają płacic Mieszkańcy?
     Pozdrawiam
     Monika

     Najlepsze: Dobre 14 Słabe 3

 15. Publicznymi, pochlebnymi wypowiedziami na temat obecnego zarządzania gminą, ta Pani wystawiła sobie jednoznaczną, negatywną opinie. Idealnie pasuje do stepnickiego grajdołka Wyganowskiego i nie mam wątpliwości, że będzie posłuszna.

  Najlepsze: Dobre 25 Słabe 6

 16. Zapewne będzie wspierać służby miejskie w kontrolowaniu -grzebaniu, w pojemnikach na śmieci w celu wyłapywania i karania złych sortowników!! Jeszcze trochę i nasi budżetowi bohaterowie będą własny ogon zjadać i zaczną grać w marynarza kogo wylać z braku kasy w budżecie! Puki co trzeba jednak te żaby zjadać!! Najważniejsze, że ” Nasza Gmina Stepnica” ma się dobrze bo dowódca o to osobiście dba! Słyszałem o groźbach niekaralnych: że jak niezależni radni i mieszkańcy miasta i Gminy Stepnicy będą nękać władzę we wszystkich jej działaniach, to nakażą Wodociągom Zachodniopomorskim zwiększyć dozowanie chloru do wodociągów !! A co!! Skoro oni ( Ławicki, Wyganowski i ten osioł z WZ) mogą na sesjach mnie pomawiać i wciskać publicznie ciemnotę, że podwyżki wody i ścieków to moja wina i zasługa, to ja również sobie mogę a nawet muszę prewencyjnie się rewanżować, gdyż ciągle ma miejsce pomawianie mojej osoby bezpośrednio i pośrednio przez Wyganowskiego!! Do sądu nie polecę bo do jakiego? Do “ropuchy” i jego spółki? Jak widać i czuć niekompetencje i nieudolność w zarządzaniu gminą czy państwem, najlepiej bezkarnie zagłuszać demagogią i opluwaniem!!

  Najlepsze: Dobre 26 Słabe 6

 17. lizodupki chop do kupki bo wladzy się śniło ,że mało ich było😕

  Najlepsze: Dobre 32 Słabe 3

 18. Kolejnt brzuszek do wykarmienia …

  Najlepsze: Dobre 27 Słabe 3

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.