Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

WNIOSEK O ODDALENIE WNIOSKU WOZ-u, O ZMIANĘ TARYF NA ROK 2016/2017

Bogdan_Daszkiewicz

                                                                                              Stepnica 01.08.2016.

Bogusław Daszkiewicz
72-112 Stepnica
Kościuszki 8

Do Klubu Radnych Niezależnych
Rady Miejskiej Stepnica.

WNIOSEK

  O ODDALENIE WNIOSKU WOZ-u, O ZMIANĘ TARYF NA ROK 2016/2017,W CAŁOŚCI!!

UZASADNIENIE 

 1. Pomijając fakt złamania prawa o zamówieniach publicznych, przez Burmistrza MiG Stepnica, który dopuszcza do wprowadzania kolejnego wniosku o podwyżki, gdzie rozstrzygnięto cenę wody i ścieków na cztery lata w głównym kryterium oceny oferty złożonej przez Wodociągi Zachodniopomorskie, kiedy to zobowiązali się cztery lata utrzymywać stałe ceny opisanej w ofercie, dzięki której to ofercie wygrali przetarg nieograniczony, stwierdzam ponad wszelką wątpliwość, pogłębianie bezprawia oraz wprost patologicznej niekompetencji radcy prawnego, burmistrza, skarbnika z przewodniczącym rady na czele, gdyż wady przedłożonego przez WOZ wniosku są czytelne nawet dla dziecka z poziomem wiedzy z zakresu szkoły podstawowej!
 2. Jeżeli w ogóle zignorowano wyniki w/w przetargu ŁAMIĄC PRAWO, to przedkładanie spapranej korekty wniosku z datą 07.2016. z opcja rozpatrywania w pierwszym tygodniu sierpnia (ekspresowo, czyli byle jak) jest arogancją lokalnej władzy i akceptacją prawnego papractwa. Wystarczy sięgnąć do zapisu przebiegu obrad połączonych komisji Rady Miejskiej  Stepnica z roku 2015, część 2 od 20 minuty, by dowiedzieć się jak duet Stasiak i Wyganowski „ w interesie mieszkańców Gminy Stepnica” kłamią na temat okoliczności wprowadzenia taryf po rozstrzygnięciu przetargu, jak to niby poprzedni operator czyli WPEU s.j. podał zawyżoną sprzedaż wody i zawyżone ilości przyjmowanych ścieków. Użyte w SIWZ dane do przetargu zawierają wartości w granicach 140000 m³ wody sprzedanej w okresie roku oraz około 120000m³ ścieków przyjętych rocznie od mieszkańców Gminy Stepnica!! Przecież te dane identyczne w  przybliżeniu, zawarte są w tym spapranym przedłożonym obecnie wniosku!! Podobne bzdury przytacza Pan Stasiak w sprawie danych o produkcji i sprzedaży wody z Ujęcia Miłowo, gdzie wg jego wiedzy dziennie produkuje się 800m³ wody na dobę czyli 292000m³ rocznie a sprzedaż w całej Gminie z kilku ujęć wynosi około 150000m³ rocznie. Dane z operatu wodno-prawnego ten Pan przedstawia jako dane przekazane do przetargu?? Leczyć się trzeba szanowni Panowie!!Takie same głupoty przytacza ten pan również na temat parametrów osadu, iż 1m³ osadu suchego waży 800kg. Jeszcze większa paranoja!!  Przykro oglądać taki cyrk jak radni zależni wysłuchują takich kłamstw i oszustw jak świnia grzmotu i jeszcze podejmują korzystne dla tych oszustów uchwały!!
 1. Wniosek nie posiada w ogóle ekonomicznej jakiejkolwiek podstawy do zmian taryf w oparciu o przywołaną ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków gdyż przedłożone dokumenty księgowe dotyczą całego przedsiębiorstwa, które wykazuje wygenerowany znaczący zysk! Wniosek zawiera manipulacje marżą zysku ( tabela C i D we wniosku z 21.06.2016 oraz we wniosku po korekcie z dnia 26.07.2016) co powinno być uregulowane w umowie pisemnej, a nie jak w tym spapranym wniosku dowolnie jak się komuś podoba, no ale w Stepnicy mamy rządy feudalne i nikt nie ma prawa podważać demagogii mówionej i pisanej. Prawda Panie WYGANOWSKI!!    Nie ma ustawowej obligatoryjności corocznego podwyższania cen wody i ścieków i opłat stałych bez czytelnego bilansu zysku i strat – czytelnej straty w roku obrachunkowym, stanowiącym niezbędny załącznik do wniosku taryfowego, zatem jeśli wnioskodawca nie wykazuje strat i wygenerował zysk, jest zobowiązany zachować lub obniżyć ceny wody i ścieków na dany rok!! Tak stanowią przepisy wykonawcze do ustawy jaką przytacza wnioskodawca. Niech władcy Stepnicy i Radni nauczą się wreszcie tej ustawy skoro podejmują tak ważne decyzje i uchwały, a pan radca powinien doradzać kompetentnie zamiast wykonywać rozkazy Pana Wyganowskiego!! Gmina to nie wojsko! To podatnicy Panu płacą za pracę, a nie Wyganowski!
 1. W tabeli F, w ogóle nie ma ceny w kolumnie 5 a opracowane i wnioskowane oraz parafowane nieudolnie przez prawnika ceny dotyczą daty do 31 sierpnia 2017 roku podczas gdy umowa z WOZ-em opiewa do 01.04,2017 roku, czyżby Pan Wyganowski pod stołem zaklepał kontynuację tej fatalnej umowy? Oczekuję klarownej odpowiedzi! Tak samo do publicznego wyjaśnienia są wysokie kwoty usług obcych oraz opłat środowiskowych w szczególności w wodzie! Beletrystyka i symulacyjne dywagacje wnioskodawcy, nie dają jakiejkolwiek podstawy do uznawania takich kosztów.
 2. Obydwa wnioski: z dnia 21.06.2016r. oraz korekta z dnia 26.07.2016. zawierają formułę: „ ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stepnica” Więc wzywam wnioskodawców i dobrze opłacanych urzędników MiG Stepnica, do wykazania faktycznie poniesionych kosztów stanowiących ustawową podstawę do podwyżek, a nie symulacje i domniemanie tych niezbędnych przychodów!! Proszę zatem o sprawozdanie z realizacji „ Planu modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Stepnica” który zawiera wiele głupot zapisanych ale mimo wszystko jest dokumentem podpartym odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej, stąd stan realizacji winien być dokumentem obowiązującym przy każdym takim wniosku. Nie ma w ogóle jakichkolwiek informacji dotyczących kosztów zakupu pomp i urządzeń związanych z wod /kan przez Samorząd Stepnicki, a było tego wiele, stąd obowiązkowo należy upublicznić ten wydatek w kontekście nadzoru nad mieniem i zarządzania majątkiem Gminy! Nigdzie nie ma zapisu o tych wydatkach jak również brak jest komisyjnego przeglądu stanu całego majątku wod/kan zwłaszcza w kontekście braku dowodów na realizację w/w planu przez Gminę Stepnica. Większość obiektów  – elewacje nie widziały kielni ani pędzla od czasów przekazania ich WOZ –owi, a na niektórych ciągle wisi logo WPEU s.j.. Skoro stać was Panowie Wyganowski, Ławicki czy jak mu tam oraz M. Stasiak na publiczne pomawianie i rozpowszechnianie kłamstw o tym, że Daszkiewicz zostawił ruinę i przekazał Gminie i wam nieprawdziwe dane, dlatego musicie windować cenę wody i ścieków ( nagrania z posiedzeń komisji i sesji) to wykażcie odrobinę kompetencji w realnym wniosku i rocznym audycie dającym wiarygodną podstawę do zmiany taryf, a  o stanie gospodarki wod/kan i tak musi być wykonany kompleksowy audyt bez udziału WOZ  zanim wprowadzony zostanie w Gminie Stepnica zarząd  komisaryczny, a taki jest nieunikniony.

 3. Do klubu Radnych Niezależnych zwracam się o skierowanie wniosku do Nadzoru Wojewody jeżeli ta podwyżka zostanie przepchnięta na najbliższej sesji. Ponadto wnoszę o powołanie komisji gminnej z udziałem ekspertów zewnętrznych w celu sporządzenia dokładnego audytu na temat rzeczywistego stanu gospodarki wod/kan zanim skończy się umowa z WOZ, gdyż to co przedstawia obecna władza jest jednym wielkim kantem!! Skoro Pani skarbnik ze swoim wodzem mogą wydawać kasę na zawodowe mordobicie i inne fanaberie to znaczy, że można i trzeba wydać kasę na taką globalną kontrolę oraz diagnozę pozwalającą zarysować program uzdrowicielski zwłaszcza w wodzie zanim dojdzie do katastrofy braku wody!! Przywołując zapisy w/w planu wystarczy przytoczyć zapisane wirtualne inwestycje oraz naginanie do zbędnych inwestycji jak chociażby odbudowa starej oczyszczalni czy jakichś zbiorników na wody popłuczne mając pod nosem kanalizację i oczyszczalnię ścieków. W cywilizowanych gminach porządkuje się gospodarkę wodami opadowymi bez obciążania komunalnych oczyszczalni ścieków. Nadzór właścicielski nad oczyszczalnią, a właściwie jego brak, pozwala grzebać obecnym eksploatatorom w technologii istniejącej oczyszczalni zamiast uporządkować kanalizacje opadową i skierować wody opadowe do rowów melioracyjnych. Po odcięciu wpływu wód opadowych od kanalizacji sanitarnej, wydolność istniejącej oczyszczalni w Stepnicy zaspokoi potrzeby następnego pokolenia, co może potwierdzić każdy niezależny ekspert! Zaniechania realizacji wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wod/kan w Gminie Stepnica są tradycją gdyż w latach 2002 /2012 pomimo obowiązujących uchwał Pan Wyganowski  i tak ignorował 50 % zapisanych zadań inwestycyjnych, zawartych w tych planach tak jak czyni to obecnie z obowiązującym planem ale absolutorium otrzymuje corocznie!!

B. Daszkiewicz

11 komentarzy

 1. “Myślę więc jestem”- mili państwo muszę o tym napisać , mianowicie zwróciłem się w imieniu SZEŚCIU PAR , do dwóch radnych i jednej P. Sołtys jak i do P. Przewodniczącego o podjęcie uchwały o jakimś dofinansowaniu w nie wielkiej kwocie, na jakiś wyjazd, lub krótki wypoczynek, lub na 50 lat spóźnioną podróż po ślubną . Muszę powiedzieć że wszystkich wprowadziłem w zakłopotanie, a że to nie ma takiej ustawy itd. Po kilku miesiącach spytałem P. radną jak tam te sprawy o , których rozmawialiśmy ? odpowiedź była “Pan nie jest jedyny , który obchodzi taki jubileusz” , albo ta Pani nie słuchała mnie o czym mówiłem albo w ogóle z nikim nie rozmawiała bo nie miała odwagi , P. Sołtys też mi odpowiedziała” że się nie na leży ” . Pytam czy dla 6 ciu jubilatów przyznanie ok.1800 zł. to jest wydatek , który by zachwiał finansami Gminy Stepnica? Urząd Gminy powinien mieć zaszczyt że Ci ludzie dożyli do takiego wieku, a nie leżą już na cmentarzach . Jestem ciekawy co Państwo o ty myślą ?.

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 1

  • Zwariowałeś Zygmuś ???
   “Najbogatsza Gmina w Polsce” ma teraz inne problemy !

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

  • Panie Zygmuncie,
   Od lat wiadomo, że nasza władzuchna ma gdzieś mieszkańców i dba tylko o własne interesy. Przewodniczący, radna czy sołtys nie wychylą się ponad to co burmistrz powie, wiadomo.
   Przykładem jest to, że z czystej złośliwości zlikwidowali angielski dla 200 dzieci i wywalili nauczycielkę, która miała najlepsze wyniki od lat zamiast tego organizują mordobicie i pompują kasę w kompleksy betonowego Andrzeja.

   Poza tym piękny wiek, piękna rocznica GRATULACJE! Choć wycieczkę sami będziecie musieli państwo sobie zorganizować.

   Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

  • Myślę,że szybciej te 1800 zł dałoby się zebrać od firm z Gminy niż od tej zapasionej władzy.

   Gratuluję tak długiego pożycia 🙂

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • 50 lat razem! W dzisiejszych czasach wyczyn godzien nie tylko wycieczki ale i głośnej pochwały! Gratuluję Państwu 🙂
   Jeżeli to jest jakąkolwiek pociechą, zrobiliście Państwo wrażenie na wielu Forumowiczach 🙂
   Pozdrawiam przeserdecznie
   Monika Moroń

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. jak to jest ze w innych gminach woda miękka i smaczna a w stepnicy tyle kamienia?

  Najlepsze: Dobre 15 Słabe 0

 3. TAK TRZYMAĆ PANIE BOGDANIE!!!!!

  Najlepsze: Dobre 21 Słabe 0

 4. Jak zwykle w samo sedno!

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 0

 5. Brawo Boguś!

  Najlepsze: Dobre 18 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)