Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

XIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy 4 sierpnia!

sesja-rady

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2016 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta  i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XIII Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Ryszard Ławicki

 

Porządek posiedzenia

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr XII/16 z obrad XII Sesji Rady Miejskiej  z dnia 29 czerwca  2016 r.

 

 1.  Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu   Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019.    

 

 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019,
  2. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica,
  3. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica,
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,
  7. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
  8. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
  9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Żarnowo – gmina Stepnica,
  10. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica,
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.
 2. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.  
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 5. Zamknięcie obrad.

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6121

2 komentarze

 1. Czy
  “w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica,”

  oznacza podwyżki?

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • Oczywiście. Nie można było się spodziewać niczego innego.
   4 sierpnia o 16:00 sesja wszyscy niezadowoleni mogą pójść i wyrazić swoje zdanie, ale znając życie nie będzie ich wielu

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)