Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych 2 sierpnia!

sesja-rady

Zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. o godzinie 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Ryszard Ławicki

 

1. Sprawy regulaminowe:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr 7/2016 z wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetui Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz przyjęcie Protokołu Nr 9/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

 1. Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu   Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał :

 1. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019,
 2. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica,
 3. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica,
 4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
 5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,
 7. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
 8. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
 9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Żarnowo – gmina Stepnica,
 10. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6120

3 komentarze

 1. Do roboty niech sie w końcu weźmie

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. Podobno znowu głupoty przegłosowali

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. pkt. 10 – w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica

  Który to już raz Panie Ławicki poprawia Pan tę uchwałę?
  Czwarty? Piąty?

  Może radni niezależni mają rację i trzeba ten knot wreszcie odrzucić a Pana wysłać na emeryturę?

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)