Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Video – 27.06.2016 Komisja ds. Gospodarki i Budżetu i Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

 

 

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe:

Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
3)    Przyjęcie Protokołu Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia       11 kwietnia 2016 r. oraz przyjęcie Protokołu Nr 8/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w          Stepnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał :

w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
w sprawie udzielenia/nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2015,
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica,
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stepnica,
o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.,
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021,
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.
3. Wolne wnioski.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.