Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Pracowite wakacje radnych w Stepnicy – mieszkania znów na tapecie

sesjaRozpoczął się okres wakacyjny jednak nie dla naszych urzędników i radnych. W przyszłym tygodniu przewidziane są obrady komisji i sesja Rady Miejskiej. Komisja ds. społecznych zbierze się aż dwa razy.

Zaczyna się w dniu 27 czerwca o godz. 14: 00 w sali konferencyjnej UMiG wspólne obrady komisji ds. gospodarki i budżetu oraz komisji ds. społecznych

Kolejno 29 czerwca o godz. 16: 00 odbędzie się sesja rady miejskiej. Radni  będą obradować nad następującymi sprawami, m.in.:

Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
 2. w sprawie udzielenia/nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica,
 3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
 4. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2015,
 5. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica,
 6. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 8. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stepnica,
 9. o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.,
 10. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021,
 11. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica

 

Już na następny dzień 30 czerwca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu ponownie zbierze się komisja ds. społecznych. Przedmiotem posiedzenia tej komisji będzie ponownie rozpatrzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych

 

Przypominamy, że zgodnie z prawem (również ze statutem gminy) obrady komisji i sesji są publiczne, otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy do czynnego uczestniczenia w życiu naszej wspólnoty samorządowej.

 

Wynagrodzenie dla radnych za ich pracowity tydzień wyniesie ponad 10 000 zł z naszego budżetu:

Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta miesięczna w formie ryczałtu w wysokości 1320 zł
Radnym za udział w obradach sesji lub komisji przysługuje 250 zł za każdą posiedzenie.
Przewodniczącemu komisji za udział w posiedzeniu komisji lub innej osoby prowadzącej posiedzenie przysługuje 300 zł za każde posiedzenie.

 

Źródło: BIP UMiG Stepnica

 

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.